Müşderilere SEO-dostlukly mazmuny satyn almaga nädip ynandyrmaly

Kompaniýalaryň köpüsi mazmun üçin galam töläp bilerler diýen pikiri öňe sürýärler, ýöne geň galdyryjylary, bloglary meşhurlyk gazanyp bilmeýär we netijede önümler satylmaýar. Sosial mediany yzarlaýanlaryň sany köp bolmagynda galýar, emma web marketing çäreleri olary öňe sürüp bilmeýär.

Mazmuny möhüm, ýöne kompaniýalar onuň ähmiýetine henizem baha bermeýärler. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, saýtyň ajaýyp mazmun bilen üpjün etmeginiň näme üçin möhümdigini düşündirýär.

Halo täsiri

Web platformaňyzda erbet mazmun bar bolsa, adamlar önümiňiziň erbetdigi baradaky düşünjäni ösdürerler. Psihologiki taýdan halo effekti özüne çekiji görünýän adamlaryň köplenç ygtybarly diýilmeginiň sebäbini düşündirýär. Bu, mazmunyňyz gowy bolsa, diňleýjiler hem önümiňiziň gowydygyny pikir ederler.

Orta mazmun

Halo effekti diňe adamlar sizi duýanda we mazmunyňyzyň adaty bolan ýagdaýynda möhümdir, şonda hiç kim sizi tanamaz. Web, az gyzykly we pes ýazylan adaty mazmunyň bir uly dagy. Arzan ýazyjylaryňyz diňleýjiňizden üstün çykmaga kömek etmez, sebäbi adamlar gowy mazmuny bolan beýleki sahypalary saýlarlar.

Ortaça mazmun baglanyşyk alyp bilmez

Mahabata ep-esli maýa goýsaňyz we şahsyýetler sahypaňyza girensoň, özüne laýyk gelmejekdigine karar beriň, onda maýa goýumyň gymmaty ýok. Ajaýyp mazmun bilen, uzak wagtlap alyjylary we okyjylary özüne çekip bilersiňiz.

Ajaýyp mazmunyň aýaklary bar. Mahabatda ýok

Käbir ýagdaýlarda ajaýyp mazmunyň hemmesi kän bir zat gazanyp bilmez, ýöne ajaýyp mazmunyň köpüsi wagtyň geçmegi bilen ýaýraýar we sosial media we beýleki platformalarda paýlaşylýar.

Super mazmun markaňyzy belli bir şahsyýet bilen baglanyşdyrýar

Writingaramaz ýazmak size täsir etmeýär, sizi herekete getirmeýär we sizi gyzyklandyrmaýar. Aslynda muny diňe syýa galyndylary diýip atlandyryp bolar. Başga bir tarapdan, gowy mazmun köp zat edip biler. Baglanyşyk, şahsyýet we duýgy döredýär. Mazmunyňyzyň salkyn bolmagy zerur bolsa, mazmunyň meýillerinden habarly şahsyýet tapmaly bolarsyňyz.

Size ygtyýar hökmünde başlaýar

Ajaýyp mazmun gowy gurluşly we giňişleýin, bu pudakda hünärmen hökmünde sizi suratlandyrýar. Bu, tankydy diňleýjiler bolan täsir edijileri özüne çeker we mazmunyňyzy çap edip, platformaňyzy okap we beýleki sahypalara baglanyp başlansoň, köp zat alarsyňyz.

Contentaramaz mazmun maýa goýmaga mynasyp däl

Gowy gözlenmedik we ýazylan mazmun, oňa sarp eden maýaňyza laýyk däl, sebäbi täsir galdyrmaz we netijede köp tomaşaçy ony okamaz. Super mazmun gaty köp çykdajy eder, ýöne köp tomaşaçylara ýetmek we markaňyzy şekillendirmek mümkinçiligi bar.

send email